transcatheter valve interventions

  • Prognostic impact of postprocedure stroke volume in patients with low-gradient aortic stenosis
    Yugo Nara, Akihisa Kataoka, Yusuke Watanabe, Nakashima Makoto, Hirofumi Hioki, Hideyuki Kawashima, Nagura Fukuko, Ken Kozuma, Shinichi Shirai, Norio Tada, Motoharu Araki, Toru Naganuma, Futoshi Yamanaka, Hiroshi Ueno, Minoru Tabata, Kazuki Mizutani, Akihiro Higashimori, Kensuke Takagi, Masanori Yamamoto, Kentaro Hayashida